Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Kernavės bažnyčioje ir kapinėse 2022 m.

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Kernavės bažnyčioje ir kapinėse 2022 m.

Lapkričio 1 d. (antradienis)
VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ
12.30 val. – Šv. Rožančiaus malda.
13.00 val. – Šv. Mišios.
Po šv. Mišių – malda už mirusiuosius bažnyčioje.

Lapkričio 2 d. (trečiadienis)
MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – VĖLINĖS
9.30 val. – Vėlinių pamaldos už mirusius Kernavės kapinėse.
13.00 val. – Egzekvijos ir šv. Mišios už mirusiuosius bažnyčioje.

Po šv. Mišių – gedulinė procesija į piliakalnių mauzoliejų.
Lapkričio 5 d. (šeštadienis) 16 val. šv. Mišios už mirusius bus aukojamos Riomerių-Puzinų mauzoliejinėje koplyčioje ant piliakalnių.

Visą Vėlinių oktavą, lapkričio 3-8 d., šv. Mišios aukotojų intencijoje bus aukojamos Kernavės bažnyčioje 16 val. (išskyrus sekmadienį).
Po šv. Mišių prie calūno bus giedama sekvencija „Rūsčią dieną“.
Šv. Mišias už mirusiuosius ir gyvuosius galite užsakyti bažnyčioje, klebonijoje, telefonu arba elektroniniu paštu.
8 (382) 47347 – parapijos raštinė – seselės vienuolės
8 (686) 43145 – klebonas kun. Marius Talutis
kernavesparapija@gmail.com www.kernavensis.lt

Auką už šv. Mišias ar paramą bažnyčios išlaikymui galite pervesti į parapijos sąskaitą banke:
Pavadinimas: Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
j/a kodas 191241250
Banko sąskaita: LT 897 300 0100 83903260 (Swedbank)

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

REQUIEM aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.